{"total":403,"stores": [ {"name":"EMSPO LÊ VĂN VIỆT","web_address":"L2-B12 Vincom Lê Văn Việt, 50 Lê Văn Việt , Quận 9, TP. HCM - SĐT: 028.3620.9920","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3918.5559849218907!2d106.7769327!3d10.8452517!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175270dda7cfa59%3A0x276eb79e46ce1c9b!2zVmluY29tIFBsYXphIEzDqiBWxINuIFZp4buHdA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1565074142072!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN9","province_code":"HOCHIMINH"},{"name":"EMSPO THÁI HÀ","web_address":"73 Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội - SĐT: 024.3538.0904","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.515448002733!2d105.81887831470681!3d21.012051986007457!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab7dbc9e6889%3A0x938478f0c8cced7c!2zNzMgVGjDoWkgSMOgLCBUcnVuZyBMaeG7h3QsIMSQ4buRbmcgxJBhLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1565326661623!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"},{"name":"EMSPO ROYAL CITY","web_address":"B2-R6-7 TTTM Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội - SĐT: 024.6666.9982","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.798795683971!2d105.81378231470664!3d21.000700986013562!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac9b3f23b42b%3A0x49fa01aaa06d239b!2sVinhomes+Royal+City!5e0!3m2!1svi!2s!4v1565327196350!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"},{"name":"EMSPO SAVICO LONG BIÊN","web_address":"123 TTTM Savico Long Biên, 7-9 Nguyễn Văn Linh, Quận Long Biên, Hà Nội - SĐT: 024.6325.8899","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2214.343478941721!2d105.91363389392993!3d21.030005516554517!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a912a3640475%3A0x9b94b6fd70f39e6d!2sSavico+Long+Bi%C3%AAn!5e0!3m2!1svi!2s!4v1565327378911!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANLONGBIEN","province_code":"HANOI"}, {"name":" EMSPO HÀ ĐÔNG ","web_address":" 43 Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội - SĐT: 024.3352.7118 ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3224.580398101963!2d105.7748727408806!3d20.97147449450934!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134532bd0744e11%3A0x7bbe4534293885e!2zNDMgUXVhbmcgVHJ1bmcsIFAuIE5ndXnhu4VuIFRyw6NpLCBIw6AgxJDDtG5nLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1565330818352!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHADONG","province_code":"HANOI"},{"name":"EMSPO TIMES CITY","web_address":" TN28, TTTM Times City, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - SĐT: 024.3200.8760 ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.9453896057344!2d105.86625601470642!3d20.99482608601673!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac04c88e56f1%3A0x10339df78ee594aa!2sTimes+City!5e0!3m2!1svi!2s!4v1565332709773!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHAIBATRUNG","province_code":"HANOI"},{"name":" EMSPO VIỆT TRÌ ","web_address":" L2-03, TTTM Vincom Việt Trì, Đại Lộ Hùng Vương, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ - SĐT: 0210.249.3456 ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d5900.248853040707!2d105.39285109988043!3d21.31402350824726!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31348d48ab5fd6dd%3A0x46601dad9312011d!2zVmluY29tIFBsYXphIFZp4buHdCBUcsOs!5e0!3m2!1svi!2s!4v1565332849471!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVIETTRI","province_code":"PHUTHO"}, {"name":" EMSPO BẠCH ĐẰNG HẠ LONG ","web_address":"SH2-7, Đường 25/4 , phường Bạch Đằng , Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh - SĐT: 0203.350.66.22 ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1317.361429319086!2d107.08341003993218!3d20.950073372984264!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a583c1ec8c29f%3A0xbf43d4147c9875e9!2sCGV+Vincom+Plaza+H%E1%BA%A1+Long!5e0!3m2!1svi!2s!4v1565333459216!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHALONG","province_code":"QUANGNINH"},{"name":" EMSPO VĨNH YÊN ","web_address":" 42 Mê Linh, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc - SĐT: 0211.3842.368 ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3127.1600507184853!2d105.70505724729075!3d21.23815343662178!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134fc69213f99a5%3A0xf18162bfb8c600e2!2zNDIgTcOqIExpbmgsIFBoxrDhu51uZyBUcsawbmcgVHLhuq9jLCBQaMO6YyBZw6puLCBWxKluaCBQaMO6YywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1565333597809!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVINHYEN","province_code":"VINHPHUC"},{"name":" EMSPO BẮC GIANG ","web_address":" 166-168 Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang - SĐT: 0204.3556.776 ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3717.7957683878844!2d106.20285751471175!3d21.27955038586306!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31356d0a07bd1c91%3A0x23e3ddc4ee66a457!2zMTY2IEhvw6BuZyBWxINuIFRo4bulLCBQaMaw4budbmcgSG_DoG5nIFbEg24gVGjhu6UsIELhuq9jIEdpYW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1565339281843!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBACGIANG","province_code":"BACGIANG"},{"name":" EMSPO BẮC NINH ","web_address":" 389 Ngô Gia Tự, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh - SĐT: 0222.3821.535 ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3720.2088510056533!2d106.06460791470998!3d21.183860785914572!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31350c1d2be0cbb3%3A0x43679797202d18b4!2zMzg5IE5nw7QgR2lhIFThu7EsIFAuVGnhu4FuIEFuLCBC4bqvYyBOaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1565339407335!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBACNINH","province_code":"BACNINH"},{"name":" EMSPO HẢI DƯƠNG ","web_address":" 88 Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Dương, Hải Dương - SĐT: 0220..831.887 ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3726.3462952058067!2d106.33161111470542!3d20.938603986047276!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31359b47eecb35d1%3A0xd87d69b04f31e131!2zODggVHLhuqduIEjGsG5nIMSQ4bqhbywgUC4gVHLhuqduIFBow7osIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4bqjaSBExrDGoW5nLCBI4bqjaSBExrDGoW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1565339529261!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHAIDUONG","province_code":"HAIDUONG"},{"name":" EMSPO THÁI NGUYÊN ","web_address":" Số 281 Đường Hoàng Văn Thụ, Đồng Quang, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên - SĐT: 0208.3858.535 ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3709.973108083475!2d105.82495971425539!3d21.586972773864588!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313527205b776177%3A0xc78b71c23f5e2e5d!2zMjgxIMSQxrDhu51uZyBIb8OgbmcgVsSDbiBUaOG7pSwgxJDhu5NuZyBRdWFuZywgVGjDoG5oIHBo4buRIFRow6FpIE5ndXnDqm4sIFRow6FpIE5ndXnDqm4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1597895733322!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHAINGUYEN","province_code":"THAINGUYEN"},{"name":" EMSPO PHỦ LÝ ","web_address":" Số 183 Đường Biên Hòa, P. Minh Khai, TP Phủ Lý, Hà Nam - SĐT: 0226.3851.088 ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3736.0931541673817!2d105.9171605142369!3d20.54336910954844!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ce2b878b36e3%3A0x32b97dc127497ec8!2zMTgzIEJpw6puIEjDsmEsIE1pbmggS2hhaSwgUGjhu6cgTMO9LCBIw6AgTmFtLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1597895406733!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOPHULY","province_code":"HANAM"},{"name":" EMSPO HẢI PHÒNG ","web_address":" 270 Tô Hiệu, Quận Lê Chân, Hải Phòng - SĐT: 0225.3955.369 ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.5311018211883!2d106.67452231470389!3d20.85063288609518!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7a89e6c63963%3A0x48e03de5e6881e06!2zMjcwIFAuIFTDtCBIaeG7h3UsIEjhu5MgTmFtLCBMw6ogQ2jDom4sIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1565340321680!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANLECHAN","province_code":"HAIPHONG"},{"name":" EMSPO THANH HÓA ","web_address":" 183 Lê Hoàn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa - SĐT: 0237.3710.379 ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3753.81804135128!2d105.77697721468523!3d19.80531078667371!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3136f800e1d08b73%3A0xa68c5bf2aa7380b6!2zMTgzIMSQxrDhu51uZyBMw6ogSG_DoG4sIFAuIExhbSBTxqFuLCBUaMOgbmggcGjhu5EgVGhhbmggSMOzYSwgVGhhbmggSG_DoSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1565340433007!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHANHHOA","province_code":"THANHHOA"},{"name":" EMSPO VINH ","web_address":" TTTM Vicentra, Số 2 Trần Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An - SĐT: 0238.3579.123 ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3779.948189706762!2d105.672764364666!3d18.666320787324313!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139cf19ce9b1215%3A0xe9fb6065410144e0!2sVicentra+Coffee!5e0!3m2!1svi!2s!4v1565340626166!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVINH","province_code":"NGHEAN"},{"name":" EMSPO ĐỒNG HỚI ","web_address":" L1-07, TTTM Vincom Plaza, Đường Quách Xuân Kỳ, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình - SĐT: 0232.379.78.79 ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3200.3513110841322!2d106.62437569940602!3d17.465430415896854!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314756d27de25763%3A0xa44303b699b120bf!2zVmluY29tIFBsYXphIMSQ4buTbmcgSOG7m2k!5e0!3m2!1svi!2s!4v1565340759030!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHODONGHOI","province_code":"QUANGBINH"},{"name":" EMSPO HUẾ ","web_address":" L1 -04 - 05 TTTM Vincom Plaza, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế - SĐT: 0234.6566.665 ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3826.2448415867366!2d107.59235271463187!3d16.46313548863863!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a1395cb0f935%3A0x784d5d2cc17a0fe4!2zVmluY29tIEh14bq_!5e0!3m2!1svi!2s!4v1565340884874!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"},{"name":" EMSPO NHA TRANG ","web_address":" L2-03 Vincom plaza, 44-46 Lê Thánh Tôn, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa - SĐT: 0258.3901.903 ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3899.076661576598!2d109.19134041457839!3d12.243088491336765!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3170677ed1903325%3A0x8555b7809698eba1!2zVmluY29tIFBsYXphIEzDqiBUaMOhbmggVMO0bg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1565341559860!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHONHATRANG","province_code":"KHANHHOA"},{"name":" EMSPO TUY HÒA ","web_address":" L2-05 TTTM Vincom Plaza Tuy Hòa, Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên - SĐT: 0257.3686.123 ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3885.968103906283!2d109.30671141458807!3d13.101207190770953!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316fec425be9412b%3A0x660a9ff978d5e4f6!2sVincom+Plaza+Tuy+Ho%C3%A0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1565341694545!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTUYHOA","province_code":"PHUYEN"},{"name":" EMSPO BIÊN HÒA ","web_address":" TTTM Vincom Biên Hòa, 1096 Phạm Văn Thuận, khu phố 2, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai - SĐT: 0251.3680.026 ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.0734111463476!2d106.84086011456516!3d10.9578272921986!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174dc2038585663%3A0xce7e6e740f239c28!2sVincom+Plaza+Bi%C3%AAn+Ho%C3%A0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1565342541862!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBIENHOA","province_code":"DONGNAI"},{"name":" EMSPO CẦN THƠ ","web_address":" Tầng 2, L2-04, TTTM Vincom Xuân Khánh, Số 209 đường 30/4, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ - SĐT: 0292.389.1234 ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3928.9034120960264!2d105.77244501455642!3d10.024828992834149!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a08820e288dc5b%3A0x301560920bedaf72!2sVincom+Plaza+Xu%C3%A2n+Kh%C3%A1nh!5e0!3m2!1svi!2s!4v1565344801760!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANNINHKIEU","province_code":"CANTHO"},{"name":" EMSPO VĨNH LONG ","web_address":" L2-06-07 Vincom Plaza, Số 55, Phạm Thái Bường, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long - SĐT: 0270.3838.089 ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3926.188377443606!2d105.97544731455847!3d10.246385992682512!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a9d313eb372c1%3A0xb7bbfe54b13b8f0d!2sCGV+Vincom+V%C4%A9nh+Long!5e0!3m2!1svi!2s!4v1565345010411!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVINHLONG","province_code":"VINHLONG"},{"name":" EMSPO LONG XUYÊN ","web_address":" Vincom Long Xuyên - số 1242 Trần Hưng Đạo, Thành phố Long Xuyên, An Giang - SĐT: 0296.2479.499 ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3924.4754941910455!2d105.43486081455964!3d10.38375739258868!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a72e5cb479347%3A0x17df92ac4da33d5e!2sVincom+Plaza+Long+Xuy%C3%AAn!5e0!3m2!1svi!2s!4v1565345242730!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOLONGXUYEN","province_code":"ANGIANG"},{"name":" EMSPO RẠCH GIÁ ","web_address":" L2-07 TTTM Vincom Kiên Giang, Đường 3/2, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang - SĐT: 0297.3900.968 ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3929.1644397758078!2d105.0792329145563!3d10.003272292848948!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a0b381b4ba84b5%3A0x21398c857cdacc0c!2zVklOQ09NIFBMQVpBIFLhuqFjaCBHacOh!5e0!3m2!1svi!2s!4v1565346599345!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHORACHGIA","province_code":"KIENGIANG"} , {"name":"EMSPO HÀ TĨNH","web_address":"Số 128, Đường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh - SĐT: 02393.898.858","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3787.271147574336!2d105.89644331488995!3d18.33491028751744!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31384e1632c51265%3A0x3bd13e008484600c!2zMTI4IEjDoCBIdXkgVOG6rXAsIE5hbSBIw6AsIEjDoCBUxKluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1585104081686!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHATINH","province_code":"HATINH"},{"name":" EMSPO NINH BÌNH ","web_address":" 141 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đông Thành, Thành Phố Ninh Bình - SĐT: 0229.3839.222 ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3742.915187623579!2d105.97220851491987!3d20.26235188641851!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31367756c29d4d61%3A0xb97e7771de31f37!2zMTQxIMSQaW5oIFRpw6puIEhvw6BuZywgxJDDtG5nIFRow6BuaCwgTmluaCBCw6xuaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615770384156!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHONINHBINH","province_code":"NINHBINH"} , {"name":" EMSPO OCEAN PARK ","web_address":" Vincom Ocean Park - Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội - SĐT: 024.3203.3332 ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d14900.795180428564!2d105.9376756!3d20.9846669!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xa918ce6fbd865f21!2zVHJ1bmcgVMOibSBUaMawxqFuZyBN4bqhaSBWaW5jaXR5IE9jZWFuIFBhcmsgR2lhIEzDom0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1607396216914!5m2!1svi!2s","district_code":"GIALAM","province_code":"HANOI"} ] }